Coi ngày tốt kiện tụng trong tháng

Đọc tiếp

Tháng
Năm

NGÀY TỐT - XẤU kiện tụng tranh châp TRONG Tháng 2 năm 2023

LỊCH DƯƠNG

01

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

11

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 01/02/2023 nhằm ngày 11/1/2023 Âm lịch

Ngày Canh Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

02

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

12

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 02/02/2023 nhằm ngày 12/1/2023 Âm lịch

Ngày Tân Mão tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

03

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

13

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 nhằm ngày 13/1/2023 Âm lịch

Ngày Nhâm Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

04

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

14

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 04/02/2023 nhằm ngày 14/1/2023 Âm lịch

Ngày Quý Tỵ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

05

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

15

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 05/02/2023 nhằm ngày 15/1/2023 Âm lịch

Ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

06

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

16

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 06/02/2023 nhằm ngày 16/1/2023 Âm lịch

Ngày Ất Mùi tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

07

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

17

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 07/02/2023 nhằm ngày 17/1/2023 Âm lịch

Ngày Bính Thân tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

08

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

18

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 08/02/2023 nhằm ngày 18/1/2023 Âm lịch

Ngày Đinh Dậu tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

09

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

19

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 09/02/2023 nhằm ngày 19/1/2023 Âm lịch

Ngày Mậu Tuất tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

10

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

20

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 10/02/2023 nhằm ngày 20/1/2023 Âm lịch

Ngày Kỷ Hợi tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

11

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

21

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 11/02/2023 nhằm ngày 21/1/2023 Âm lịch

Ngày Canh Tý tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

12

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

22

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 12/02/2023 nhằm ngày 22/1/2023 Âm lịch

Ngày Tân Sửu tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

13

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

23

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 13/02/2023 nhằm ngày 23/1/2023 Âm lịch

Ngày Nhâm Dần tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

14

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

24

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 14/02/2023 nhằm ngày 24/1/2023 Âm lịch

Ngày Quý Mão tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

15

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

25

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 15/02/2023 nhằm ngày 25/1/2023 Âm lịch

Ngày Giáp Thìn tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

16

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

26

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 16/02/2023 nhằm ngày 26/1/2023 Âm lịch

Ngày Ất Tỵ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

17

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

27

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 17/02/2023 nhằm ngày 27/1/2023 Âm lịch

Ngày Bính Ngọ tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

18

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

28

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 18/02/2023 nhằm ngày 28/1/2023 Âm lịch

Ngày Đinh Mùi tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

19

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

29

Tháng 1 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 19/02/2023 nhằm ngày 29/1/2023 Âm lịch

Ngày Mậu Thân tháng Giáp Dần năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

20

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

1

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 20/02/2023 nhằm ngày 1/2/2023 Âm lịch

Ngày Kỷ Dậu tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

21

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

2

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 21/02/2023 nhằm ngày 2/2/2023 Âm lịch

Ngày Canh Tuất tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

22

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

3

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 22/02/2023 nhằm ngày 3/2/2023 Âm lịch

Ngày Tân Hợi tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

23

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

4

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 23/02/2023 nhằm ngày 4/2/2023 Âm lịch

Ngày Nhâm Tý tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

24

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

5

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 24/02/2023 nhằm ngày 5/2/2023 Âm lịch

Ngày Quý Sửu tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

25

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

6

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 25/02/2023 nhằm ngày 6/2/2023 Âm lịch

Ngày Giáp Dần tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

26

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

7

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 26/02/2023 nhằm ngày 7/2/2023 Âm lịch

Ngày Ất Mão tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

27

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

8

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 27/02/2023 nhằm ngày 8/2/2023 Âm lịch

Ngày Bính Thìn tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

28

Tháng 02 - Năm 2023

LỊCH ÂM

9

Tháng 2 - Năm 2023

Thứ sáu, ngày 28/02/2023 nhằm ngày 9/2/2023 Âm lịch

Ngày Đinh Tỵ tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội