Coi ngày tốt xuất hành trong tháng

Đọc tiếp

Tháng
Năm

NGÀY TỐT - XẤU xuất hành, di chuyển TRONG Tháng 12 năm 2022

LỊCH DƯƠNG

01

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

8

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 01/12/2022 nhằm ngày 8/11/2022 Âm lịch

Ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

02

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

9

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 02/12/2022 nhằm ngày 9/11/2022 Âm lịch

Ngày Kỷ Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

03

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

10

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 03/12/2022 nhằm ngày 10/11/2022 Âm lịch

Ngày Canh Dần tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

04

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

11

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 04/12/2022 nhằm ngày 11/11/2022 Âm lịch

Ngày Tân Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

05

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

12

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 05/12/2022 nhằm ngày 12/11/2022 Âm lịch

Ngày Nhâm Thìn tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

06

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

13

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 06/12/2022 nhằm ngày 13/11/2022 Âm lịch

Ngày Quý Tỵ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

07

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

14

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 07/12/2022 nhằm ngày 14/11/2022 Âm lịch

Ngày Giáp Ngọ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

08

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

15

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 08/12/2022 nhằm ngày 15/11/2022 Âm lịch

Ngày Ất Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

09

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

16

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 09/12/2022 nhằm ngày 16/11/2022 Âm lịch

Ngày Bính Thân tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

10

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

17

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 10/12/2022 nhằm ngày 17/11/2022 Âm lịch

Ngày Đinh Dậu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

11

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

18

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 11/12/2022 nhằm ngày 18/11/2022 Âm lịch

Ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

12

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

19

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 12/12/2022 nhằm ngày 19/11/2022 Âm lịch

Ngày Kỷ Hợi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

13

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

20

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 13/12/2022 nhằm ngày 20/11/2022 Âm lịch

Ngày Canh Tý tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

14

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

21

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 14/12/2022 nhằm ngày 21/11/2022 Âm lịch

Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

15

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

22

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 15/12/2022 nhằm ngày 22/11/2022 Âm lịch

Ngày Nhâm Dần tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

16

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

23

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 16/12/2022 nhằm ngày 23/11/2022 Âm lịch

Ngày Quý Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

17

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

24

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 17/12/2022 nhằm ngày 24/11/2022 Âm lịch

Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

18

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

25

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 18/12/2022 nhằm ngày 25/11/2022 Âm lịch

Ngày Ất Tỵ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

19

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

26

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 19/12/2022 nhằm ngày 26/11/2022 Âm lịch

Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

20

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

27

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 20/12/2022 nhằm ngày 27/11/2022 Âm lịch

Ngày Đinh Mùi tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

21

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

28

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 21/12/2022 nhằm ngày 28/11/2022 Âm lịch

Ngày Mậu Thân tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

22

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

29

Tháng 11 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 22/12/2022 nhằm ngày 29/11/2022 Âm lịch

Ngày Kỷ Dậu tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

23

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

1

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 23/12/2022 nhằm ngày 1/12/2022 Âm lịch

Ngày Canh Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

24

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

2

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 24/12/2022 nhằm ngày 2/12/2022 Âm lịch

Ngày Tân Hợi tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

25

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

3

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 25/12/2022 nhằm ngày 3/12/2022 Âm lịch

Ngày Nhâm Tý tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

26

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

4

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 26/12/2022 nhằm ngày 4/12/2022 Âm lịch

Ngày Quý Sửu tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

27

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

5

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 27/12/2022 nhằm ngày 5/12/2022 Âm lịch

Ngày Giáp Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

28

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

6

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 28/12/2022 nhằm ngày 6/12/2022 Âm lịch

Ngày Ất Mão tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

29

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

7

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 29/12/2022 nhằm ngày 7/12/2022 Âm lịch

Ngày Bính Thìn tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

30

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

8

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 30/12/2022 nhằm ngày 8/12/2022 Âm lịch

Ngày Đinh Tỵ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết

LỊCH DƯƠNG

31

Tháng 12 - Năm 2022

LỊCH ÂM

9

Tháng 12 - Năm 2022

Thứ sáu, ngày 31/12/2022 nhằm ngày 9/12/2022 Âm lịch

Ngày Mậu Ngọ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

 Giờ tốt trong ngày: Tý (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết

Có thể bạn chưa biết?

Thư viện liên quan

Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì
Ngày nguyệt kỵ là gì? Để tránh điều xui xẻo cần làm gì

Ngày nguyệt kỵ là gì? cần tránh làm gì để tránh điều xui xẻo

test
test

Coi ngày tốt
Liên kết mạng xã hội